InfoServ Campaigns

InfoServ Campaigns е функционалност за организиране и управление на търговски дейности и маркетингови кампании. При него се използва олекотен интерфейс за идентифициране на достигнатите етапи на всяка продажба (Фуния на Продажбите), за спускане на таргети и следене за тяхното изпълнение – индивидуално по служители или по отдели, за отчитане на ефективността от проведена кампания, и за графично изображение на постигнатите резултати (Dashboard).

InfoServ Campaigns е подходящ както за обхващане на търговската дейност на фирмата (напр. реализиране на продукцията на фирмата), така й за проследяване и отчитане на резултатите от проведено маркетингово мероприятие (напр. лятна промоция или организиран семинар) – без ограничение на броя на създадените и едновременно течащи “Кампании”. При организиране и проследяване на търговски процеси, InfoServ Campaigns си служи с Фуния на Продажбите, като клиентът сам определя специфичните за неговата дейност етапи на продажбата. Последните могат да бъдат различни за отделните търговски процеси. Допълнително, за всеки търговски процес се задават измерители за неговата ефективност (KPI), които могат да бъдат наблюдавани в реално време от мениджърите на фирмата с цел планиране, бюджетиране и  при необходимост предприемане на навременни мерки. На всеки служител, екип или отдел могат да се спускат  таргети за достигане на определени резултати, а след това да се следи за тяхното изпълнение. InfoServ Campaigns успешно се използва и при организиране и проследяване на успеваемостта на маркетинговите инициативи на фирмата – отганизиране на конференции, семинари, промоции, рекламни кампании и др. И тук, подобно на управлението на търговски дейности, за всяка маркетингова кампания се задават ключови измерители за ефективност (KPI) със съответните таргети. А маркетинговите мениджърите могат да следят и отчитат ефективността от проведените кампнаии и на база на събраните данни за ефективност да определят кои кампании са рентабилни и кои не. Организирането и ефективното управление на маркетингови и търговски дейности е немислимо без използването на съвременни средства, които да събират, структурират и анализират свързаната с тези процеси информация, която след това да бъде използвана от ръководството за всемане на бизнес решения.