InfoServ Report Generator

InfoServ CRM вече разполага с мощно средство за лесно извличане, групиране и анализиране на фирмените данни чрез нов модул за генериране на репорти и справки. InfoServ Report Generator е обединяващото звено на всички видове данни, събирани с InfoServ CRM и мениджърски инструмент за анализ на информацията.

InfoServ Report Generator може да обединява в една обща справка данни от различен тип като:

1)      Стандартни и потребителски дефинирани данни от фирменото досие

2)      Стандартни и потребителски дефинирани данни контрагентското досие

3)      Данни от форми за контакт, заявки, маркетингови скриптове, анкетни карти и др.

4)      Данни от “обекти”

5)      Данни за проведената с клиент комуникация

Основното предназначение на Report Generator-a е да дава възможност за съставяне на справки, включващи информация от различни категории данни (описани по-горе).

Всяка справка, направена чрез InfoServ Report Generator, се състои от извадка от данни, които ще се анализират, настройка на изгледа на справката (колони и редове), които ще бъдат включени в справката, както и фини настройки като наименование на етикетите, промяна на формата на данните (напр. цифровите данни да са във формат цяло число). Веднъж направени, справките се запазват като шаблони, за лесно бъдещо използване.

Модулът позволява изчисляване на суми, средни стойности, бройки, минимални и максимални стойности. Много полезна функционалност е и възможността да се извършват серийни действия (напр. изпращане на масов е-мейл) върху агрегираните чрез справката данни.

Приложения на InfoServ Report Generator

Сферите на приложение на InfoServ Report Generator са много и от най-разнообразно естество. Генерираните справки могат да бъдат използвани в маркетинговата и търговска дейност, дейност по обслужване на клиентите, сервизна дейност, дейността по управление на персонала, и др.

Примерни приложения на генератора на справки и репорти в областта на маркетинга и продажбите:

 • Справка за продадени продукти и нереализирани възможности за cross-sale или up-sale
 • Справка за направени продажби (бройки и реализиран оборот) по търговски отдел (общо за отдела и индивидуално за всеки отделен търговец)
 • Справка за направени продажби по дистрибутори
 • Справка за направени продажби и реализирани обороти по регионален признак (държава, област, град)
 • Справка на направени продажби по видове продадена продукция (т.е., от продуктовото ми портфолио какво най-много купуват клиентите)
 • Справка по търговец (или търговски екип) базирана на етапите на прадажбата – target, lead, opportunity, client
 • Справка непогасени задължения

Примерни приложения на генератора на справки и репорти при извършване на сервизна дейност и обслужване на клиентите:

 • Справка по сервизен техник (или екип техници) за брой извършени сервизни дейности
 • Справка по сервизирани обекти (т.е., кои обекти са най-често сервизирани) включително по обект и по регион (държава, област, град)
 • Справка за типовете отстранявани проблеми при сервиз
 • Справка за най-често прилаганите решения при възникнал проблем
 • Справка по сервизен техник (или технически екип) за средно време за реакция при заявка за сервиз и средно време за отстраняване на проблем
 • Справка за брой, тип и продължителност на обработени запитвания от клиенти по служител от отдел „Обслужване на клиенти”
 • Справка за изтичащи абонаменти за сервизна дейност (напр. с цел предложение за подновяване)

Примерни приложения на генератора на справки и репорти при управление на персонала и управление на административни дейности:

 • Справка отчет на работното време на служителите

Приложенията на справките зависят изцяло от конкретната сфера на бизнес и необходимостта от оптимизиране на даден бизнес процес. Оптималният подход по внедряването на модула е установяване на потребностите от отчетност и проследимост по бизнес процес, определяне на конкретни справки, които искаме да генерираме, осигуряване на изходните данни и създаване на шаблони на справките в InfoServ.