InfoServ WEB форми

Още един канал за комуникация с фирмата може да бъде обхванат с контактните центрове InfoServ – а именно постъпваща комуникация посредством попълнени web форми и заявки през корпоративния web сайт на вашата фирма. Характерът на обработваните запитвания варира според нуждите и спецификите на бизнеса – от контактни форми за връзка с фирмата, през форми за сигнализиране за проблеми и анкетни карти, до отчетни форми за вътрешно ползване.

Чрез специализирания за системите InfoServ графичен дизайнер (InfoServ Marketing Visual SDK) в системата се създава идентична форма с тази от web страницата на фирмата. Попълнените от клиентите на фирмата форми през нейната web страница биват „транслирани” във входящ контакт в InfoServ. Разпределението им към съответен служител, за по-нататъшна обработка, се извършва по същия начин както със другите канали за комуникация в InfoServ – чрез правила за разпределение на входящия контакт. Попълнената форма (заедно със запис на съдържанието) влиза в досието на клиента като част от историята на проведената с него комуникация.